Semalt zyýanly hüjümden soň sahypaňyzy nädip dikeltmelidigini düşündirýär

Sahypanyň eýesi üçin iň täsirli tejribe, webleriniň zyýanly hüjümleri. Bu ýagdaýda işläp düzüjilere asuda bolmak we dogry çäreleri ýerlikli ýerine ýetirmek maslahat berilýär. “ Semalt” -yň uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Frank Abagnale, döwülen sahypany yzygiderli dikeltmek ädimlerini hödürleýär. Ýör gideli!

Ilki bilen, kompýuteriňizde wiruslaryň bardygyny barlaň. Bu, sahypany dikeltmäge başlamazdan ozal kompýuteriňiziň hüjüm çeşmesi bolmagy mümkinçiligini aradan aýyrmaga kömek edýän taýýarlyk ädimidir. Bu bellikde, ýerli kompýuteriňizi ýokançlyklar, zyýanly programmalar ýa-da wiruslar üçin gözlemek ilkinji ädim bolmaly. Wirus skaneriniň mysaly, Germaniýanyň Anti-Botnet maslahat merkezinden EUB-arassalaýjy. Bu başlangyç, sahypa döredijisine islendik zyýanly programma üpjünçiligini mugt ýoklamaga kömek edýär. Mundan başga-da, bu maslahat merkezi derrew petek belgisini we aragatnaşyk maglumatlary e-poçta arkaly web sahypasynyň eýesine döwülen sahypa iberýär.

Ikinjiden, islendik administrator parolyny üýtgetmeli. Bu, hakerleriň maglumatlar bazasyna, web sahypasyna ýa-da web giňişligine girip bilmezligini üpjün edýän ädimdir. Parollary web hosting hyzmatynyň müşderi meýdançasyndan we sahypanyň administrator bölüminden dolandyryp bolýar. Mundan başga-da, paroly goramak, Howpsuz Faýl Geçiriş Protokoly (SFTP) ýaly howpsuzlyk protokollary arkaly web giňişligine girmek, beýleki hyzmatlarda parollary üýtgetmek we iň ygtybarly parol saýlamak arkaly güýçlendirilip bilner. Bellenen adalgalar hiç haçan web howpsuzlygy üçin administrator parollary hökmünde ulanylmaly däldir.

Üçünjiden, web sahypasynyň administratorynyň parolyny täzeden düzmek üçin phpMyAdmin ulanyň. Sahypanyň eýesi öz sahypasynyň administrator bölümine girip bilmese, hakerler paroly üýtgedip ýa-da hasaby öçürip bilerler. Bu ssenariýada maglumat bazalaryndaky parollar üýtgedilmeli. “WordPress” -i ulanýanlar üçin phpMyAdmin ulanmak arkaly gazanyp bolar.

Zyýan, döwülen sahypany dikeltmegiň indiki ädiminde bahalandyrylmalydyr. Theagdaýa baha bermegi we nädip dowam etmelidigini meýilleşdirmegi öz içine alýar. Infectedokaşan faýllary, duýgur maglumatlarda haýsydyr bir ylalaşygy, maglumat bazasyna girmegi we web serweriňizdäki beýleki sahypalara täsir edenini kesgitläň. Bu prosedura Google Webmaster Gurallarynyň kömegi bilen ýerine ýetirilip bilner.

Ondan soň ätiýaçlyk nusgasyny dikeldiň we zyýanly programma üpjünçiligini barlaň. Bu ädimde, sahypa eýesi islendik täsir eden faýllary goragsyz faýllaryň ätiýaçlyk nusgasy bilen çalyşmalydyr. Mundan başga-da, hakerleriň maglumatlar bazasyna girmek mümkinçiligini aradan aýyrmasa, maglumatlar bazasy ätiýaçlyk nusgasyndan dikeldilmelidir. Justadyňyzdan çykarmaň, iki möhüm ätiýaçlyk Joomla we WordPress.

Temalary, pluginleri, giňeltmeleri we goýmalary täzeläň. Hakerler köplenç giňeltmelerde, pluginlerde we mowzuklarda howpsuzlyk deşiklerini ulanýarlar. Şeýlelik bilen, ätiýaçlyk nusgalary dikeldilen badyna ähli mowzuklary, giňeltmeleri we goýmalary täzeläp, belli howpsuzlyk deşikleri ýapylmalydyr. Plaginleriň her biri sahypanyň howpsuzlygyna täsir edýär.

Netijede, sahypany gara sanawdan aýyrmak üçin işläň. Yahoo, Google we Bing wirus ýokaşan saýtlar üçin gara sanawlary ýöredýärler. Mysal üçin, Google gara sanawyna ýerleşdirilen islendik sahypa has pes dereje bilen jezalandyrylýar ýa-da gözleg indeksinden aýrylýar. Şeýlelik bilen, arassa ätiýaçlyk nusgalary import edeniňizden we parollaryňyzy üýtgedeniňizden soň, gözleg motorlaryna gara sanawdan aýrylmagy barada habar beriň.

Sözümiň ahyrynda, saýtlara edilýän hüjümler häzirki zaman onlaýn dünýäsiniň bir bölegidir. Bir sahypa döwülen bolsa, döredijiler geň galyp bilerler. Bu wagt näme etmelidigiňizi we web sahypasyny netijeli dikeltmegiňizi bilýänligiňiz sebäpli asuda bolmak möhümdir.

mass gmail